PROVOZNÍ ŘÁD FUNPARKU BAMBI

Platnost od: 1.3.2020

Provozovatel: CRAFT servis s.r.o. , Sukorady 58, PSČ 294 06, IČ: 06291171 DIČ: 06291171

Adresa provozní jednotky: Funpark Bambi, U Stadionu 1231, 293 01 Mladá Boleslav

Provozní doba: Pondělí až Neděle 9:00 – 19:00

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do prostoru Funparku Bambi souhlasíte a potvrzujete
seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí.

1)Vstup nezletilého dítěte je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V zařízení není poskytována žádná služba hlídání dětí. Za děti užívající atrakce parku jsou plně odpovědní rodiče, nebo doprovázející osoby a pedagogický doprovod!  Provozovatel zásadně nepřebírá zodpovědnost za dohled nad dětmi, případnými úrazy dětí, když poskytuje pouze své vybavení ke hře. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení je pouze na vlastní nebezpečí.

2)Dodržujte návštěvní hodiny. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii. Prostor je vybaven kamerovým systémem se zpětným záznamem. V celém areálu a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů bude osoba porušující tuto povinnost vyvedena společně s dítětem, na které dohlíží. Tato osoba nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného. Zároveň je tato osoba povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

3)Vstup na gumovou podlahu v hale a na veškeré atrakce v ní je z hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní
oblečení bez šňůrek a kapucí).

4) Naše kavárna Vám nabízí velký výběr občerstvení a nápojů, proto prosím dodržujte zákaz konzumace vlastního jídla a pití. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárků na herní plochu zakázán. Do prostoru atrakce je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Na atrakci je také zakázáno žvýkat.

5)K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).

6)Šplhání po vnějších sítích atrakce je zakázáno. Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – dětský koutek – je povolen pouze dětem od 6 měsíců do 3 let. Doprovod staršího dítěte je povinen zamezit jeho vstupu, aby tím neohrožovalo ostatní děti. Dítě, které by tento zákaz opakovaně porušovalo, je provozovatel oprávněn vyvést společně s doprovodem z herny bez nároku na vrácení vstupného. Dozorující dospělá osoba dítěte do tří let má vstup povolen.

7)Na všech skluzavkách a tobogánech platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Respektujte doporučenou správnou pozici při sjezdu (vsedě a po jednom) a přizpůsobte jízdu rychlosti atrakce. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu. Trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Všechny hrací automaty fungují na žetony, které je nutno zakoupit na recepci.

8)Všechny části a zařízení Funparku Bambi smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim zaměstnancům, kteří vždy sjednají nápravu v nejkratším možném termínu.

9)Funpark Bambi má omezenou kapacitu 50 dětí. Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

10)Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých  případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z Funparku Bambi. Vstupné se v těchto případech nevrací.

11)Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám. Provozovatel tak učiní v případě, že u osoby má pochybnosti o možnosti vyvolání konfliktu či jiného nevhodného chování, např. pod vlivem alkoholu či omamných, nebo psychotropních látek. Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo
jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Před odchodem z haly je nutno vrátit vestu s číslem. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující zábavní park.

12)Vstupem do Funparku Bambi vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie Vaší osoby popřípadě Vašeho nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace Funpark Bambi. Fotografování pro profesionální účely, nebo pro tisk, není povoleno.

13)Šatna se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, přihrádek, botníků nebo z odkládacích ploch. Nalezené věci budou uloženy v recepci a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např.
herních přístrojů, trampolín, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

14)V Případě úrazu personál Funparku poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným a jeho doprovodem zváží přivolání rychlé záchranné služby. Každý úraz je nutné hlásit na recepci, o úrazu je proveden zápis do formuláře. Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují. Personál je pro tyto situace řádně proškolen.

15)Ztracení dítěte je nutné nahlásit na recepci. V případě zmizení dítěte je ve spolupráci s Policií ČR zahájeno pátrání.